RODO

Zgodnie z art. 13. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej RODO) informujemy, że :

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: RAFAŁ DOBRAKOWSKI DENTYSTA ul. Przyjaźni 16, 53-030 Wrocław NIP 8971545166, Regon 932277786, adres do korespondencji jak wyżej, tel kontaktowy: 713336666, kom. 606825803,
mail: rafal@pan-dentysta.pl

II. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, a o których mowa w art. 11 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych , przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać pani/pana dane w tych celach , chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne , prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny do archiwizowania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym prawem.

V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie lekarzom, podmiotom leczniczym, podmiotom diagnostycznym, wyłącznie w celach określonych w punkcie II oraz podmiotom i organom , którym bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują ujawnienie tych danych.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne.

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnych kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana, przed jej wycofaniem. Nadto odmowa zgody lub jej cofnięcie może spowodować niemożność udzielenia Pani/Panu świadczenia medycznego i uzasadnia odmowę udzielenia takiego świadczenia.

X. Placówka Administratora objęta jest systemem monitoringu wizyjnego. Celem stosowania systemu monitorowania jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy Administratora osób oraz mienia, np. przed kradzieżą, pożarem i wszelkimi innymi niepożądanymi zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu na terenie zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia*, art. 222§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

Inspektor ochrony danych osobowych
Rafał Dobrakowski

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w zw. ze stosowanym monitoringiem wizyjnym na terenie Rafał Dobrakowski Dentysta z siedzibą we Wrocławiu – dla osób spoza Gabinetu- Rafał Dobrakowski Dentysta

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą stosowanego monitoringu wizyjnego jest Rafał Dobrakowski Dentysta z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8971545166, REGON: 932277786, adres siedziby: Przyjaźni 16, 53-030 Wrocław, adres korespondencyjny dla prowadzonego zakładu leczniczego jak wyżej, numer telefonu: +713336666, adres email: rafal@pan-dentysta.pl (zwany dalej: „Administratorem”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w Gabinecie Rafał Dobrakowski Dentysta – adres email: rafal@pan-dentysta.pl

2. Celem przetwarzania danych osobowych poprzez stosowany monitoring jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy Administratora osób oraz mienia, np. przed kradzieżą, pożarem i wszelkimi innymi niepożądanymi zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu na terenie zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia*, art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

3. Dostęp do nagrań z monitoringu (oprócz Administratora) ma podmiot świadczący usługi IT.

4. Nagranie będzie przechowywane maksymalnie przez okres 1 miesięca licząc od dnia nagrania. Po upływie wskazanego terminu dane podlegają usunięciu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nagranie będzie służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż nagranie może stanowić dowód w takim postępowaniu – wówczas nagranie będzie przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Każda osoba nagrywana ma prawo żądania od Administratora:
     1) dostępu do nagrania, które jej dotyczy, 
     2) usunięcia lub sprostowania nagrania, które jej dotyczy,
     3) ograniczenia przetwarzania nagrania, które jej dotyczy,
     4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych za pomocą nagrania, które jej dotyczy.

6. Każda nagrana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w sytuacji, gdy uzna iż przetwarzanie jej danych za pośrednictwem monitoringu narusza Rozporządzenie*.

7. Dane osób nagrywanych nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Administrator danych Rafał Dobrakowski *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1); tekst rozporządzenia dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

8. Placówka zlokalizowana pod adresem: ul. Przyjaźni 16, 53-030 Wrocław